Nói Về Chuyển Tiếp Đại Học Bốn Năm

​Trung Tâm Chuyển Tiếp (Transfer Center) là nơi mà sinh viên phải đến để hoạch định việc chuyển tiếp lên một trường cao đẳng hay đại học bốn năm. Trung Tâm chuyển Tiếp tọa lạc tại tầng thứ nhất của tòa nhà Dr. Mauro Chavez Student Services Building. Trung tâm cung cấp một loạt các tập thư mục giói thiệu đại học, nhiều máy điện toán để bạn làm việc sưu tầm cho chính mình về các Trường cao đẳng và đại học khác nhau, và các nhân viên thân thiện để hướng dẫn trợ giúp bạn vượt qua thủ tục chuyển tiếp. Ngoài ra, các đại diện từ các trường đại học bốn năm thăm viếng trường Evergreen Valley College để gặp gỡ với từng cá nhân sinh viên hầu thảo luận các mục tiêu chuyển tiếp.

Trường Evergreen Valley College có các Thỏa Thuận Thu Nhận Sinh Viên Chuyển Tiếp (TAA) và Các Bảo Đảm Thu Nhận Sinh Viên Chuyển Tiếp (Transfer Admission Guarantees: TAG) với các Trường Cao Đẳng và Đại Học kể sau:

CSU Easy Bay
CSU Monterey Bay
UC Davis
UC Irvine
UC Riverside
UC Santa Barbara
UC Merced
UC San Diego
UC Santa Cruz
Golden Gate University
Hawaii Pacific University
Menlo College
National Hispanic University
Notre Dame de Namur
Santa Clara University
St. Mary‘s College
University of San Francisco

Một thỏa thuận TAA/TAG trong căn bản là một hợp đồng giữa bạn, Trường Evergreen Valley College, và Đại Học xác định. Bạn có thể nạp đơn xin có một TAA một khi đã hoàn tất 30 tín chỉ có thể chuyển tiếp được. Để hội đủ điều kiện, bạn phải đạt được một điểm số trung bình nào đó (tùy thuộc vào trường đại học và ngành học), hoạch định việc hoàn tất các giảng khóa được liêt kê trong hợp đồng, và duy trì một trình độ xác định cho thành tích học tập. Nếu được chấp nhận bởi trường đại học, bạn phải hoàn tất các yêu cầu đã quy định, hầu được bảo đảm thu nhận theo các điều khoản đã xác định.

Xin vào trang nhà của Transfer Center để biết thêm chi tiết ở trang    /current-students/student-success/transfer-center (Transfer Center)

Đây là lúc cần ôn duyệt các phần đã xem! BẤM VÀO ĐÂY

  • Trường Evergreen Valley College cấp phát Các Chứng Chỉ Hoàn Tất, Bằng Cao Đẳng, và cơ cơ hội chuyển tiếp

  • Một Chứng Chỉ Hoàn Tất: Certicate of Achievement được thiết kế để mang lại cho sinh viên một cơ hội phát triển các kỹ năng trong một lãnh vực kỹ thuật hay ngành nghề xác định. Phần lớn các chứng chỉ có thể được hoàn tất trong một năm.

  • Bằng Cao Đẳng: Associate Degree (AA, AS) có thể đạt được sau khi một sinh viên đã hoàn tất thành công một chương trình học tập đã phác họa với tối thiểu 60 tín chỉ học kỳ nửa năm và một điểm số trung bình từ 2.0 trở lên và đáp ứng các yêu cầu cho sự tốt nghiệp.

  • Các sinh viên thường chuyển tiếp lên một Trường CSU, UC, hay một Trường Cao Đẳng Tư Thục từ Trường Evergreen Valley College. Các Thảo Thuận Thu Nhận Sinh Viên Chuyển Tiếp và Các Bảo Đảm Thu Nhận Sinh Viên Chuyển Tiếp (TAA/TAG) biến thủ tục chuyển tiếp thành một sự chuyển tiếp dễ dàng và trơn tru.

  • Các giáo sư hướng dẫn có thể giúp các sinh viên trong việc chuẩn bị một kế hoạch học tập để chuyển tiếp lên một trường đại học 4 năm. Điều cũng quan trọng là nên tiếp xúc với Trung Tâm Chuyển Tiếp /current-students/student-success/transfer-center (Transfer Center) để có thêm tin tức về thủ tục chuyển tiếp.

Để tiếp tục, BẤM VÀO ĐÂY

EVC Supporting Page
Evergreen Valley College
Show