Fee Worksheet

​​​​​Overview

I​ntersession 2014

Use this worksheet to calculate your fees for Intersession 2014. Fees subject to change.

1.

Enrollment Fees:
$​46.00 per unit. _______ units times $46.00 =

_________

2.

Material Fees – Charges Vary

_________

3.

Tuition for Non-Residents  Only 

$199.00

4.

International Student Only–Capital Outlay Fee (Administrative Fee)

$4.00

5.

Student Representative Fee

$1.00
_________

 

Add 1 through 5                                                 TOTAL FEES =

_________

Payments can be made online at https://MyWeb.sjeccd.edu. Use your credit card, or mail a check with your student ID number to the address below (please do NOT send cash) or pay in person at the Office of Admissions and Records.

Evergreen Valley College
Business Services Office
3095 Yerba Buena Road
San Jose, CA 95135-1598
408.270.6514

Spring 2014

Use this worksheet to calculate your fees for Spring 2014. Fees subject to change.

1.

Enrollment Fees: $46.00 per unit. Units times $46.00 =​​

_________

2.

Health Fee

$18.00

3.

Student Activity Fee/ASB Stickers

$5.00

4.

Material Fees – Charges Vary

_________

5.

Tuition for Non-Residents Only:
$199 per unit. units times $199 =

$199.00

6.

International Student Only  – Capital Outlay Fee

$4.00

7.

Student Representative Fee

$1.00
_________

 

Add 1 through 7                                         TOTAL FEES =

_________

                                   
Payments can be made online at http://MyWeb.sjeccd.edu. Use your credit card, or mail a check with your student ID number to the address below (please do NOT send cash) or pay in person at the Office of Admissions and Records.

Evergreen Valley College
Business Services Office
3095 Yerba Buena Road
San Jose, CA 95135-1598
408.270.6514


​Hoja de Pago – Intersesión 2014

Use esta hoja de pago para calcular sus tarifas para la Intersesión 2014. Las tarifas están sujetas a cambio.

1.

Tasa de inscripción: $46.00 por unidad.  _______
 número de unidades pro $46.00 =

_​________

2.

Tasas para materiales- varían

_________

3.

Matrícula para no-residentes: $199               
número de unidades pro $199.00 =

$199.00

4.

Cuota administrativa y uso de facilidades institucionales

$4.00

5.

Tasa del Representante

$1.00
_________

 

sume de 1 a 5                                                           TASAS TOTALES =

_________

Los pagos se pueden realizar en línea a http://MyWeb.sjeccd.edu. Use su tarjeta de crédito, o envíe un cheque con su número de identificación de estudiante a la dirección de abajo (favor de NO enviar dinero), o pague en persona en la Oficina Admisiones y Registros.

Evergreen Valley College
Business Services Office
3095 Yerba Buena Road
San Jose, CA 95135-1598
408.270.6514

Hoja de pago – Primavera 2014

Use esta hoja de pago para calcular sus tarifas para la Primavera 2014. Las tarifas están sujetas a cambio.

1.

Tasa de inscripción: $46.00 por unidad. ___
número de unidades por $46.00 =

_________

2.

Tasa de Salud

$18.00

3.

Tasa de Actividad de estudiante/etiquetas ASB

$5.00

4.

Tasa para materiales – tarifas varían

_________

5.

Tuition for Non-Residents                         
número de unidades pro $199.00 =

$199.00

6.

Cuota administrativa y uso de facilidades institucionales

$4.00

7.

Tasa del Representante Estudiantil 

$1.00
_________

 

sume de 1 a 7                                           TASAS TOTALES =

_________

Los pagos se pueden realizar en línea a http://MyWeb.sjeccd.edu. Use su tarjeta de crédito, o envíe un cheque con su número de identificación de estudiante a la dirección de abajo (favor de NO enviar dinero), o pague en persona en la Oficina Admisiones y Registros.

Evergreen Valley College
Business Services Office
3095 Yerba Buena Road
San Jose, CA 95135-1598
408.270.6514Bảng Tính Học Phí - Giữa Hai Học Kỳ 2014

Hãy sử dụng bảng tính này để tính học phí của bạn cho giai đoạn Giữa Hai Học Ky 2014. Học phí có thể thay đổi..

1.

Phí Nhập Học: $46.00 mỗi đơn vị. _______
đơn vị nhân $46.00 =

_________

2.

Phí Tài Liệu - Các Khoản Phí Khác Nhau

_________

3.

Học Phí dành cho những người Không Phải Cư Dân: $199. đơn vị nhân $199.00 =

$199.00

4.

Lệ phí hành chánh sử dụng học cụ của

$4.00

5.

Phí Đại Biểu Sinh Viên

$1.00
_________

 

Cộng 1 đến 5                                                                      TỔNG phí  =

_________

 

Có thể thanh toán trực tuyến tại http://MyWeb.sjeccd.edu. Sử dụng thẻ tín dụng, hoặc gửi ngân phiếu cùng với số ID sinh viên đến địa chỉ bên dưới (vui lòng KHÔNG gửi tiền mặt) hoặc thanh toán trực tiếp tại Phòng Tuyển Sinh và Lưu Trữ.

Evergreen Valley College
Business Services Office
3095 Yerba Buena Road
San Jose, CA 95135-1598
408.270.6514

 

Bảng Tính Học Phí - Xuân 201`4

Hãy sử dụng bảng tính này để tính học phí của bạn cho giai đoạn Xuân 2014. Học​ phí có thể thay đổi.

1.

Phí Nhập Học: $46.00 mỗi đơn vị. _______
đơn vị nhân $46.00 =​

_________

2.

Phí Y Tế 

$18.00

3.

Phí Hoạt Động Sinh Viên/Thẻ Dán ASB 

$5.00

4.

Phí Tài Liệu - Các Khoản Phí Khác Nhau

_________

5.

Học Phí dành cho những người Không Phải Cư Dân: $199.00. đơn vị nhân $199.00=

$199.00

6.

Lệ phí hành chánh sử dụng học cụ của

$4.00

7.

Phí Đại Biểu Sinh Viên 

$1.00
_________

 

Cộng 1 đến 7                                                             TỔNG PHÍ =

_________

Có thể thanh toán trực tuyến tại http://MyWeb.sjeccd.edu. Sử dụng thẻ tín dụng, hoặc gửi ngân phiếu cùng với số ID sinh viên đến địa chỉ bên dưới (vui lòng KHÔNG gửi tiền mặt) hoặc thanh toán trực tiếp tại Phòng Tuyển Sinh và Lưu Trữ.

Evergreen Valley College​​
Business Services Office
3095 Yerba Buena Road
San Jose, CA 95135-1598
408.270.6514 ​

EVC Supporting Page
Evergreen Valley College
Show