Chứng Chỉ và Bằng Hai Năm Cần Bao Nhiêu Tín Chỉ?

​​Các tín chỉ cần thiết cho một chương trình học vấn biến đổi bởi có các trình độ chuẩn bí khác nhau. Phần lớn các sinh viên theo đuổi một hay nhiều trình độ thuộc các chương trình kể sau:

Chứng Chỉ Hoàn Tất: Certificate of Achievement

Một Chứng Chỉ Hoàn Tất được thiết kế để cung cấp cho sinh viên một cơ hội phát triển các kỹ năng trong một ngành kỹ thuật hay nghề nghiệp cụ thể. Một Chứng Chỉ Hoàn Tất được cấp cho các sinh viên đà hoàn tất tốt đẹp các tín chỉ của các giảng khóa đã được chấp thuận một cách đặc biệt, với điểm số trung bình từ 2.0 trở lên. Trường Evergreen Valley College cấp phát Các Chứng Chỉ Hoàn Tất trong các lãnh vực kể sau:

 • Kế Toán (Accounting)

 • Kỹ Thuật Xe Hơi:

* Huấn Luyện Xe Hơi Cao Cấp (Advanced Automotive Training)
* Chương Trinh American Honda Program
* Lớp Drivetrain và Sườn Xe (Drivetrain and Chassis)
* Máy Xe (Engine Services)
* Xăng Nhớt và Điện Xe (Fuel and Electrical)

 • Các Hệ Thống Thông Tin Doanh Nghiệp (Business Information Systems)

* Chuyên Viên Kế Toán (Accounting Specialist)
* Phụ Tá Bút Toán (Bookkeeping Assistant)
* Phụ Tá Các Hệ Thống Doanh Nghiệp (Business Systems Assistant)
* Phụ tá các hệ Thống Máy Điện Toán (Computer Systems Assistant)
* Chuyên Viên Các Ứng Dụng Máy Điện Toán (Computer Applications Specialist)
* Chuyên Viên Thiết Kế Truyền Thông Bằng Kỹ Thuật Số (Digital Media Design Specialist)
* Doanh Nghiệp Tổng Quát (General Business)
* Xử Lý Thông Tin (Information Processing)

 • Các Ngành Học Về Truyền Thông (Communication Studies)

 • Họa và Thiết Kế Có Máy Điện Tóan Trợ Giúp (Computer Aided Design and Drafting)
  * AutoCAD
  * Mechanical CADD (Họa và Thiết Kế Bằng Máy Điện Toán Cho Ngành Cơ Khí)
  * Mechanical Drafting and Design (Họa và Thiết Kế cho Ngành Cơ Khí)
  * 3D CADD (Họa và Thiết Kế 3 Chiều Bằng Máy Điện Toán)

 • Âm Nhạc

 • Phụ tá Pháp Lý (Paralegal Studies)

 • Trình Diễn Nghệ Thuật (Performing Arts)

 • Học Viện Cảnh Sát – Chấp Hành Pháp Luật (Police Academy – Law Enforcement)

 • Phụ Nữ Học (Women‘s Studies)

Bằng Cao Đẳng AA hay AS Degree

Chương trình học lấy bằng Cao Đẳng Nhân Văn (Associate in Arts Degree: A. A.) và Cao Đẳng Khoa Học (Associate in Science Degree: A. S.) có hai thành tố chính yếu: (1) Một tiêu điểm cho việc học ở một số lãnh vực của kiến thức (ngành học chính; major) và: (2) một sự giao tiếp tổng quát các khu vực theo chủ đề bố túc được phác họa để chuẩn bị cho sinh viên sở đắc một sự hiểu biết nhều hơn về chính mình, về thế giới vật lý và xã hội (các yêu cầu về giáo dục tổng quát GE). Các sinh viên hội đủ điều kiện để nhận đựoc cấp bằng Cao Đẳng Nhân Văn (A.A.) hay Cao Đẳng Khoa học (A.S.) sau khi đã hoàn tất mỹ mãn một chương trình học đã thiết kế có tối thiểu 60 tín chỉ học kỳ nửa niên học với điểm số trung bình từ 2.0 trở lên và đáp ứng được các yêu cầu cho sự tốt nghiệp.

Tải xuống: Associate in Arts Graduation Requirements (PDF)

Tải xuống: Associate in Science Graduation Requirements (PDF)

Trường Evergreen Valley College cung cấp Các cáp Bằng Cao Đẳng trong các ngành học chính như sau:

 • Kế Toán (Accounting)

 • Quản Trị Tư Pháp (Administration of Justice)

 • Nghệ Thuật và Thiết Kế (Art and Design)

* Chú Trọng Về Thiết Kế (Design Emphasis)
* Thực Tập Tại Xưởng 2-D (Studio Practice 2-D)
* Thực Tập Tại Xưởng 3-D (Studio Practice 3-D)

 • Kỹ Thuật Xe Hơi (Automotive Technology)

* Drivetrain and Chassis
* Xăng Nhớt Điện Xe (Fuel Electrical)

 • Quản Trị Doanh Nghiệp (Business Administration)

 • Các Hệ Thống Thông Tin Doanh Nghiệp (Business Information Systems)

* Chuyên Viên Thiết Kế Truyền Thông Bằng Kỹ Thuật Số (Digital Media Design Specialist)
* Doanh Nghiệp Tổng Quát (General Business)
* Xử Lý Thông Tin (Information Processing)

 • Hóa Học (Chemistry)

 • Họa và Thiết Kế Được Trợ Giúp Bởi Máy Điện Toán (Computer Aided Drafting and Design)

 • Kỹ Thuật Thông Tin Điện Toán (Computer Information Technology)

 • Kỹ Sư (Engineering)

 • Anh Văn (English)

 • Ngành Học Tổng Quát - General Studies:

* Chú Trọng Đến Thiên Văn Học (Astronomy Emphasis)
* Chú Trọng Đến Khoa Học Y Tế (Health Science Emphasis)
* Chú Trọng Đến Văn Khoa (Liberal Studies Emphasis)
* Chú Trọng Đến Khoa Học Tự Nhiên (Natural Science Emphasis)
* Chú Trọng Đến Xã Hội Học (Sociology Emphasis)

 • Y Tá Điều Dưỡng (Nursing)

 • Phụ Tá Pháp Lý (Paralegal Studies)

 • Tâm Lý Học (Psychology)

Chú ý: Nếu bạn tìm kiếm một ngành học không có trong 2 danh mục trên đây, có nghĩa là trường Evergreen Valley College không dạy ngành ấy.

Cử Nhân Nhân Văn (B.A.)/Cử Nhân Khoa Học(B.S.) hay Các Bằng Cử Nhân Khác

Một bằng cử nhân là một cấp bằng học thuật ở bậc cử nhân. Bằng cử nhân là cấp bằng thứ nhì mà một sinh viên có thể nhận được trong sự theo đuổi học trình của mình, sau khi đã hoàn tất bằng Cao Đảng tại Trường EVC. Con đường để chuyển tiếp lên một đại học được khai triển giữa sinh viên và giáo sư hướng dẫn. Bằng cử nhân đòi hỏi sự hoàn tất khoảng 120 đến 136 tín chỉ giảng khóa theo nửa niên học. Nếu một sinh viên dự trù việc chuyển tiếp lên một trường CSU: California State University, các yêu cầu Giáo Dục Tổng Quát của CSU phải được tuân hành.

CSU California State University General Education Requirements BẤM VÀO ĐÂY

Nếu một sinh viên chưa quyết định giữa một trường CSU hay một trường UC (University of California), sinh viên có thể muốn đi theo mô thức IGETC

IGETC University of California Requirements BẤM VÀO ĐÂY

Bằng Cao Học M.A., M.S., M.B.A. hay bằng cao học khác

Đây là bằng cho trình độ đầu tiên vượt quá bằng Cử Nhân. Nó bao gồm từ 30 đến 60 tín chỉ sau bậc Cử Nhân.

Bằng Tiến Sĩ Ph.D., Ed.D., M.D. hay các bằng Tiến Sĩ khác

Đây là trinh độ cao nhất của các cấp bằng chuyên môn hay học thuật.

TRANG KẾ TIẾP

EVC Supporting Page
Evergreen Valley College
Show