Mục Tiêu Chỉ Dẫn

​Trường Evergreen Valley College có nhiều chương trình và dịch vụ giúp bạn đạt được các mục tiêu cá nhân, nghề nghiệp và giáo dục của bạn. Chúng tôi lấy làm phấn khởi về việc bạn đã lựa chọn để theo học tại trường chúng tôi và sẵn sàng trợ giúp bạn để đạt được các mục tiêu của bạn.

Các mục tiêu của tập Hướng Dẫn này gồm:

  • Giúp bạn làm quen với các chương trình học tập và các dịch vụ, các cơ sở, các nguồn tài trợ, các chính sách và các thủ tục của trường Evergreen Valley College,

  • Cung cấp cho bạn các công cụ căn bản cho việc họach định việc học tập, kể cả các yêu cầu nghề nghiệp và ngành học chính.

  • Cung cấp các sự mách bảo về các kỹ thuật học tập và quản trị thời gian.

  • Giúp bạn thông hiểu các điều căn bản của sự lựa chọn các lớp học và thủ tục đăng ký lớp

TRANG KẾ TIẾP

EVC Supporting Page
Evergreen Valley College
Show