Thu Xếp Thời Giờ

​Học cách quản trị thời gian của bạn là kỹ năng quan trọng nhât cần có khi bạn khởi sự việc học tập của mình tại Trường Evergreen Valley College. Dưới đây là một vài chỉ dẫn giúp bạn trong việc quản trị thời giờ.

Có 168 giờ mỗi tuần và người ta dùng khoảng 70 giờ mỗi tuần để ngủ, ăn, và cho sự chăm sóc và bồi dương cá nhân, để lại 98 giờ dành cho trường học, công việc, các trách nhiệm cá nhân, và giải trí.

Nếu bạn làm việc và đến trường cùng một lúc, chúng tôi đề nghị bạn không nên đăng ký nhiều lớp hơn mức mà bạn có thể đảm nhận được. Xem bảng dưới đây để xác định bao nhiêu tín chỉ mà bạn nên ghi cho mỗi học kỳ nếu bạn còn phải đi làm. (Ghi chú: 1 lớp thường gồm 3 tín chỉ)

Nếu bạn đi làm chúng tôi đề nghị bạn không nên ghi quá

40 giờ mỗi tuần

3-6 tín chỉ

30 giờ mỗi tuần

9 tín chỉ

20 giờ mỗi tuần

12 tín chỉ

5-15 giờ mồi tuần

15 tín chỉ

Khi lập thời khóa biểu cho trường học, bạn cũng cần dành đủ thời giờ cho việc học và làm bài tập. Nói chung, 1 tín chỉ = 1 tiếng trong lớp mỗi tuần, và 1 giờ học tại lớp = 2 giờ học ngoài lớp mỗi tuần.

Thí dụ: Nếu bạn làm việc 20 giờ, chúng tôi đề nghị rằng bạn ghi danh 12 tín chỉ mỗi học kỳ. Bạn sè dùng khoảng 12 giờ mỗi tuần trong lớp và chúng tôi kỳ vọng bạn sẽ học hỏi 24 tiếng mỗi tuần bên ngoài lớp học. Tổng số thì giờ cam kết dành cho việc học sẽ là 36 tiếng mỗi tuần. Khi chúng ta cộng giờ làm việc và thời lượng dành cho việc học với nhau, chúng ta có 56 giờ dành riêng cho việc học và làm việc, chỉ để lại 42 tiếng mỗi tuần cho các trách nhiệm cá nhân và giải trí.

Cố gắng sắp xếp thì giờ của bạn để bảo đảm rằng bạn có thể quản trị thời khóa biểu của bạn.

Làm Việc + Tổng Số Tín Chỉ + Thời Giờ Tự Học (2 x Tổng Số Tín Chỉ) = A
96 n- A = ? (thời giờ còn lại dành cho các trách nhiệm cá nhân và giải trí.

TRANG KẾ TIẾP

EVC Supporting Page
Evergreen Valley College
Show